De kerncompetenties zijn dé referentie voor het gedrag dat van elke medewerker in de netwerkorganisatie wordt verwacht, welke functie de medewerker ook uitoefent, op welk niveau, binnen welke dienst of satelliet.

De kerncompetenties zijn vastgelegd op basis van de waarden en strategische doelstellingen die voortvloeien uit de missie en visie van Groep Ubuntu. Het zijn gedragscompetenties of basiseigenschappen waarover elke medewerker moet beschikken om onze missie en visie te realiseren. Kerncompetenties geven aan wat Groep Ubuntu uniek maakt tussen de andere organisaties binnen de sector.

 

OPENHEID

Onbevooroordeeld en ongedwongen open staan voor de omgeving

 

LEERVERMOGEN

In staat zijn nieuwe informatie/kennis op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen

 

SAMENWERKEN

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 

EIGENAARSCHAP

Individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen resultaatsgebieden en deze van de organisatie

 

ONDERNEMEN

Bewust berekende risico’s durven nemen om een vooraf bepaald doel te bereiken