Als Groep Ubuntu willen we, vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid,  mensen met een beperking en hun netwerk ondersteunen in het vinden van een rol van betekenis in de samenleving én een eigen gewaardeerde plek om kwaliteitsvol te leven. We doen dit vanuit het  besef dat verbondenheid met alle mensen noodzakelijk is om zichzelf als individu te kennen en te realiseren. Daartoe willen we alle aanwezige talenten en expertise inzetten, netwerken aangaan en eigen initiatieven opstarten. We zien een wereld
waarin verschillen tussen mensen als een meerwaarde worden gezien en waar iedere burger, vanuit een diep respect voor elkaars eigenheid, bijdraagt aan een samenleving waarin  verbondenheid en interafhankelijkheid, gemeenschaps- en burgerzin belangrijk zijn …

 

We zien een samenleving, waar voorbij de grenzen van beperkingen en handicaps wordt gezien en waar  menselijkheid en gelijkwaardigheid de drijfveer zijn om elke medeburger een kwaliteitsvol leven te bieden….


We zien een samenleving waar elke burger met of zonder beperking zijn talenten  kan ontwikkelen en iets kan en wil betekenen voor de ander in zijn eigen omgeving maar ook in de ruimere maatschappij.

 

We zien Groep Ubuntu als een volwaardige netwerkorganisatie functioneren waar sectoroverschrijdend denken en werken vanzelfsprekend is, waar tijdelijke en blijvende  samenwerkingsverbanden groeien en waar  we maatschappelijk verantwoorde projecten ontwikkelen.

 

We zien Groep Ubuntu als een netwerkorganisatie die in samenwerking met mensen met een beperking en  het persoonlijke netwerk levenskwaliteit wil borgen door duurzame, toekomstgerichte en vernieuwende initiatieven te stimuleren of zelf op te starten, gekenmerkt  door respect voor mens en natuur.

 

We zien Groep Ubuntu als een netwerkorganisatie waar elke medewerker op zijn of haar  niveau mede-eigenaar is  en mee  nadenkt over  de visie, de organisatie, het borgen van de  levenskwaliteit en deze helpt vorm geven en waar haar of zijn talenten gewaardeerd en maximaal ingezet worden.

 

We zien onszelf als een netwerkorganisatie die  mee de toon zet in de samenleving, die  aantrekkelijke en aanstekelijke voorbeelden  geeft, prikkelende en pittige dialogen op gang zet, bestaande grenzen aftast en onvoorwaardelijk opkomt voor het welzijn van mensen met een beperking.
Een vriendelijke levensstijl die elke mens recht doet en waardeertVanuit onze visie willen we een agogische levensstijl ontwikkelen die zichtbaar en tastbaar aanwezig is in onze omgang met elke cliënt, met elkaar en met de ruimere samenleving.


Specifiek in relatie met mensen met een beperking laat deze levensstijl zich bijvoorbeeld als volgt zien:

- Hoe kunnen duurzame relaties ontstaan waarin mensen met een beperking zich veilig en geliefd weten en voelen?
- Hoe kunnen mensen met een beperking hun eigen waard(e)(igheid) ervaren in de relaties die ze hebben?
- Hoe help ik mensen met beperkingen om hun waarde voor mij, voor anderen en voor de samenleving alle kansen te geven?
- Hoe kunnen zij bijdragen tot een waarde(n)volle samenleving?