Burgerschap
was altijd één van de belangrijkste sleutelgedachten in de visie van de drie netwerkpartners! Met name cliënten als volwaardige burgers. Vanuit de Ubuntu levensfilosofie wordt er een belangrijk accent bijgevoegd: dit wordt uitgedrukt in het bijvoeglijk naamwoord communaal (van de gemeenschap - gemeenschapsgericht).


Communaal heeft in zich het uitgangspunt van verbondenheid met elkaar over elke grens heen als voorwaarde om jezelf ten volle te kennen en te realiseren. Binnen ons westerse denken en samenleven is dit een verrassende nieuwe kijk: het idee dat we pas ten volle mens worden als we dat doen samen met en te midden van anderen, mensen met een beperking of niet.

Deze ged
achte druist in tegen het individualisme dat we nu vooral herkennen in onze samenleving. Zelfrealisatie lukt pas door je in te zetten voor het geheel.
Er zijn 4 waarden die ons handelen en denken binnen de organisatie beïnvloeden:

 

PLURALISME

Het uitgangspunt is de waardigheid van alle mensen. We respecteren elkaars eigenheid, opvattingen, rechten en(maatschappelijke) eigendommen. We houden rekening met anderen. We zijn ons bewust van het effect van ons gedrag op anderen. We beschouwen elkaars uniek zijn als een winstpunt en een meerwaarde!

 

VERBONDENHEID

We zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. Deze betrokkenheid op elkaar zorgt enerzijds voor een gevoel van verwantschap, verbondenheid en zorg. Anderzijds biedt deze verbondenheid kansen en uitdagingen tot groei, ontwikkeling zowel van elk individu als van de organisatie in zijn geheel. Door verbondenheid is er een grote diversiteit waardoor we sterker worden, is er een veilige context om risico’s te nemen...

 

DUURZAAMHEID

De keuzes die we maken willen we in het perspectief zien van een netwerkorganisatie die ook in de toekomst kwaliteitsvol kan blijven werken. Zowel op vlak van levenskwaliteit van mensen met een beperking, als van onze directe leefomgeving, van natuur en milieu, en van de ‘grote samenleving’. We schrijven mee ons deel aan een doorlopend verhaal.

 

DE SAMENLEVING MEE VORM GEVEN

Onze democratische samenleving is een verworvenheid die we koesteren. Iedereen kan en mag volwaardig meedoen. We hebben rechten gekregen. Maar ook de plicht om de democratische waarden actief in stand te houden. We willen als netwerkorganisatie constructief meebouwen aan een warme en waardevolle samenleving vanuit onze expertise, talenten en kwaliteiten. We willen een onuitwisbare ‘afdruk’ nalaten …